Saimir Emini Këshilltar Ekonomik Diplomohet për “Financë-Kontabilitet” në 1995, në Fakultetin e Ekonomisë, Tiranë. Në vitin 2004 z.Emini ka marrë titullin “Kontabilist i Miratuar”.  Gjatë karrierës së tij profesionale ka ushtruar funksione të ndryshme në administratën publike, por edhe në sektorin privat. Në vitet 1997-2000 ka ushtruar funksionin e inspektorit të kontrollit pranë degës së…

Mirela Kastrati Këshilltare Ekonomike Diplomohet për “Financë” në vitin 2005, në Fakultetin Ekonomik, Tiranë. Ka përfunduar studimet master në “Administrimin e kompanive”, në Francë. Gjatë viteve 2007-2010 ka punuar në departamentin e financës pranë institucionit financiar jobankar “Opportunity Albania”. Ka punuar gjithashtu si asistente e financës dhe administratës në Zyrën Shqiptare të Koordinimit të Minave…

Lola Prendi Këshilltare Ligjore Diplomohet “Jurist” në vitin 1996,  në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Shkodër. Në vitin 2007 ka fituar titullin “Avokat”, ndërsa në vitin 2010 titullin “Avokat Shteti”. Ka punuar si përgjegjëse e seksionit juridik dhe të informacionit në Këshillin e Rrethit Shkodër për katër vite, 1997-2001. Në 2001-2008 ka mbajtur postin e drejtorit të departamentit juridik…

Klodjana Theodhosi Këshilltare Ligjore Diplomohet “Jurist” në vitin 2002, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2013 përfundon studimet master në “EU Business Law”.Ka qenë  pjesë e administratës së Kuvendit të Shqipërisë që prej vitit 2003 pranë komisioneve parlamentare, të përhershme dhe të posaçme të tij. Deri në nëntor 2017 ka ushtruar detyrën e këshilltares…

Joana Asimi (Sorraj)  Këshilltare Ligjore Diplomohet “Jurist” në vitin 2003, në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Salentos, Itali. Në vitin 2007 ka përfunduar studimet master në Fakultetin Juridik në Tiranë, ndërsa në vitin 2017 ka mbrojtur gradën “Doktor i shkencave juridike”. Ka marrë titullin avokat në​ vitin 2005. Gjatë periudhës 2006-2013 ka shërbyer si specialiste në institucionin…

Irida Jaho Këshilltare Ekonomike Diplomohet për “Financë-Kontabilitet”, në vitin 1994 në Fakultetin Ekonomik, në Tiranë. Në vitin 2017 ka përfunduar ciklin e studimeve “Master” për “Qeverisje korporatash” pranë Universitetit Europian të Tiranës. Ka ushtruar për shumë vite detyrën e kontabilistit në sektorin privat. Gjatë viteve 2000-2006 ka qenë specialiste finance në televizionin “Top Channel”. Për…

Insidor Rexhepi Këshilltar Ligjor Diplomohet “Jurist” në vitin 2008, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitet 2009-2012 ka ushtruar funksionin e inspektorit në sektorë të ndryshëm të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve, Tiranë. Në vitet 2012-2017 ka punuar si inspektor hetimi në Drejtorinë e Hetimit Tatimor. Ka ndjekur trajnime dhe specializime të vazhdueshme, si dhe është…

Iglon Peçi Këshilltar Ligjor Diplomuar  “Jurist” në vitin 2000, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitet 2000-2004 ka punuar si specialist në Drejtorinë Juridike të Ministrisë së Rregullimit të Territorit dhe Turizmit. Në vitet 2004-2006 ka ushtruar funksionet si përgjegjës sektori i Drejtorisë Juridike të Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit. Ka marrë titullin “Avokat” që nga…

Gentian Mete Këshilltar Ligjor  Diplomohet “Jurist” në vitin 1999, në Universitetin e Bukureshtit, Rumani. Studimet master i përfundoi në Universitetin e Tiranës. Aktualisht është në proces të studimeve doktorale në shkenca juridike e politike në Universitetin e Bukureshtit. Gjatë periudhës 2000-2003 ka punuar si jurist në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtave të Autorit “ALBAUTOR”…

Genard Dylqeshi Këshilltar Ligjor Diplomohet “Jurist”  në vitin 2007, në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë. Në vitin 2014 përfundon studimet master në “MBA në Sipërmarrje”, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë. Është anëtar i Dhomës së Avokatisë, Tiranë.Ka qenë specialist në projektin e dixhitalizimit të regjistrit tregtar në Ministrinë e Drejtësisë dhe për një periudhë dyvjeçare ka punuar…