Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm

Mbështetur në ligjn nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi parimin e transparencës, parimin e procesit të rregullt ligjor, parimin e gjykimit të shpejtë, parimin e hetimit kryesisht, parimin e barazisë dhe parimin e eficencës;…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ADRIATIK LLALLA    Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr.27 të datës 08.05.2018 të…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 10.05.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Manjola Xhaxho, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 14.05.2018,  vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Manjola Xhaxho, gjyqtarenë Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Vendimi i arsyetuar me…

Vendimi Nr: 14
Data e vendimit: 13.04.2018

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.05.2018 për subjektin e rivlerësimit, z. Fatmir Hoxha, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.05.2018, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Fatmir Hoxha, gjyqtar pranë Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar…

Duke marrë shkas nga disa lajme të pavërteta të publikuara në media, mbi kontrollin fizik të fëmijëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dëshiron të sqarojë opinionin publik, por edhe vetë subjektet e rivlerësimit: Nga ky organ kushtetues nuk është ndërmarrë asnjëherë kontroll fizik për veshjet e fëmijëve të subjekteve të rivlerësimit…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 23.04.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Altina Xhoxhaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 03.05.2018, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Altina Xhoxhaj, gjyqtare pranë Gjykatës Kushtetuese. Vendimi i arsyetuar…