Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist I Sekretarisë Gjyqësore

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Në mbështetje të Kushtetutës , të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjzqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullore së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.2017,përmes procesit të përzgjedhjes me short, në mbledhjen e datës 07.09.2018, Komisioni vendosi…  

Vendimi Nr: 52
Data e vendimit: 30.07.2018

Vendimi Nr: 49
Data e vendimit: 25.07.2018