Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.11.2018 për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Nakaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2018 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Miranda Nakaj, ndihmëse ligjore në Gjykatën Administrative të Apelit. Vendimi i arsyetuar…