Subjekti rivlerësimit, Z. Agron Vavla

Subjekti rivlerësimit, Z. Admir Belishta