Vendimi Nr: 87
Data e vendimit: 17.12.2018

Vendimi Nr: 92
Data e vendimit: 20.12.2018

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 2 të datës 08.01.2019…

Vendimi Nr: 88
Data e vendimit: 17.12.2018

Vendimi Nr: 82
Data e vendimit: 26.11.2018

Subjekti rivlerësimit, Z. Alfred Gjoni

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Alma Muça

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË DHOMË KËSHILLIMI PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z.ARTAN ZENELI Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Subjekti rivlerësimit, Z. Adrian Shega