SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË DHOMË KËSHILLIMI PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z.ARTAN ZENELI

Subjekti rivlerësimit, Z. Adrian Shega