Subjekti rivlerësimit, Z. Petrit Çeno

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve.

Vendimi Nr: 101
Data e vendimit: 23.01.2019

Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Dritan Peka

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017..

Subjekti rivlerësimit, Znj. Irma Balli

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ASTRIT FAQOLLI  Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Në mbështetje të nenit “G” të Aneksit të Kushtetutës të nenit 56 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe vendimit nr. 16, datë 7.3.2018 , të Komisionit…