Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Irma Balli

Subjekti rivlerësimit, Znj. Ana Golloshi