Njoftim për shtyrjen e seancës të subjektit të rivlerësimit, Dritan Peka

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist Protokoll/Arkivë

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017..

Subjekti rivlerësimit, Znj. Irma Balli