Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i krijuar me ndryshimet e fundit në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, si pjesë e Reformës në Drejtësi, po kryen me rigorozitet dhe transparencë të plotë rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Veprimtaria e Komisionit bazohet në Kushtetutë dhe ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të…