Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Maela Alicanaj , bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 24.07.2019 vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Maela Alicanaj, këshilltare në Gjykatën e Lartë. Vendimi i arsyetuar me…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 22.07.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Elvin Gokaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 24.07.2019,me shumicë votash vendosi: Pezullimin nga detyra për një periudhë 1-vjeçare të subjektit të rivlerësimit, Elvin Gokaj, prokuror/ drejtues në Prokurorisë…