Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 8 të nenit 3 të rregullores “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 59 të datës 07.11.2019 të Komisionit, më 12 nëntor 2019 janë…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Hajrie Muçmata, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 11.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Hajrie Muçmata, gjyqtare në Gjykatën e Apelit Shkodër. Vendimi i arsyetuar me…

Vendimi Nr: 204
Data e vendimit: 06.11.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Daniela Shirka, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2019, vendosi: Konfirmimin në deryrë të subjektit të rivlerësimit, Daniela Shirka, gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 06.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Artur Kalaja, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 08.11.2019, vendosi: Konfirmimin në deryrë të subjektit të rivlerësimit, Artur Kalaja, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Brunilda Malo (Orhani), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 07.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Brunilda Malo (Orhani), gjyqtare në Gjykatën e Apelit Korçë. Vendimi i…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Sulejman Kurti, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Sulejman Kurti, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Rrethit Elbasan. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 04.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Përparim Kulluri, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 06.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga deryra të subjektit të rivlerësimit, Përparim Kulluri, prokuror pranë Prokurorisë së Shkallës së Parë për Krimet e…