Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 21.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Simon Pashuku, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 22.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga detyra  të subjektit të rivlerësimit, Simon Pashuku,  prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë….

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2, datë 19.07.2017,Komisioni Vëren..

Mbështetur në ligjn nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi parimin e transparencës, parimin e procesit të rregullt ligjor, parimin e gjykimit të shpejtë, parimin e hetimit kryesisht, parimin e barazisë dhe parimin e eficiencës;…

Shërbimi ndaj mediave 1.1 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) do t’u mundësojë dhe do të ndihmojë gazetarët të kryejnë detyrën e tyre. 1.2 Gazetari, i cili dëshiron të përdorë mjediset për mediat, duhet të paraqesë kartën e shtypit. Gazetari, i cili nuk e ka këtë kartë, është i detyruar të nënshkruajë protokollin për mediat…

Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve dhe të personave të tjerë nga pasojat e dëmshme që sjell duhani për shëndetin e njeriut dhe mbrojtja e shëndetit publik nga përdorimi i produkteve të duhanit në mjediset e punës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)…

Objekti i Rregullores është përcaktimi i procedurave dhe masave për mbrojtjen, ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave personale në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK).

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë rregullat, detyrat e hollësishme të organizimit dhe funksionimit të administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)….

Në zbatim të nenit 179/b të aneksit të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 3, të nenit 69, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifkimit miraton këtë rregullore për veprimtarinë e institucionit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ekonomik

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Specialist për zbardhjen dhe redaktimin e vendimeve.