Vendimi Nr: 203
Data e vendimit: 06.11.2019

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Anita Jella, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 10.12.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës. Transferimin e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Fatri Islamaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.12.2019, me shumicë votash vendosi: Shkarkimin nga detyra  të subjektit të rivlerësimit, Fatri Islamaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë. Vendimi…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. BESNIK CANI Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Genti Xholi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.12.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Genti Xholi, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Tiranë. Vendimi i arsyetuar me shkrim nga…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 05.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Klodian Kurushi, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.12.2019, vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Klodian Kurushi, gjyqtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime te…

Vendimi Nr: 216
Data e vendimit: 04.12.2019

Mbështetur në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi parimin e transparencës, parimin e procesit të rregullt ligjor, parimin e gjykimit të shpejtë, parimin e hetimit kryesisht, parimin e barazisë dhe parimin e eficiencës;…