Aneksi kushtetues
Rivleresimi kalimtar i gjyqtareve

1. Me qëllim kryerjen e procesit të rivlerësimit, zbatimi i disa neneve të kësaj Kushtetute,veçanërisht i neneve që lidhen më të drejtën për respektimin e jetës private, si dhe nenet 36 dhe 37,dispozitat që lidhen me barrën e provës, nenet 128, 131, nënparagrafi “f”, 135, 138, 140, 145,paragrafi 1, 147/a, paragrafi 1, nënparagrafi “b”, 149/a, paragrafi 1, nënparagrafi “b”, kufizohen pjesërisht, sipas nenit 17 të Kushtetutës.

Lexo

Ligji Nr.84/2016
Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës,pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi, sipas parashikimeve të nenit 179/b të Kushtetutës.
Lexo

Ligji Nr.96/2016
Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi
deputetësh, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, vendosi…

Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.82/2017 “Për emërimin e KPK-së”

Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.93/2017 “Për miratimin e strukturës së KPK-së”

Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimt

Lexo

Vendimi Nr.18, datë 13.03.2017

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 24 dhe nenit 55 pika 7 e ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit…”

Lexo

Rregullore për veprimtarinë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Në zbatim të nenit 179/b e të aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 3, të nenit 69, të ligjit nr.84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit miraton këtë rregullore për veprimtarinë e këtij institucioni.

Lexo

Hapat procedurialë të unifikuar për rivlerësimin e subjekteve nga trupat gjykuese të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Mbështetur në ligjn nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e procedurave të shqyrtimit të çështjeve nga trupat gjykuese; Bazuar mbi parimin e transparencës, parimin e procesit të rregullt ligjor, parimin e gjykimit të shpejtë, parimin e hetimit kryesisht, parimin e barazisë dhe parimin e eficencës; Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, unifikon hapat procedurialë, që ndiqen nga trupat gjykuese të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin kalimtar të subjekteve të rivlerësimit.

Lexo

Vendimi Nr. 53, datë 02.11.2018 Për një ndryshim në rregulloren” Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2, datë 19.7.2017, në mbledhjen e datës 02.11.2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, vendosi…

Lexo

Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

Në zbatim të nenit 179/b dhe Aneksit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të neneve 13/d, 14/1, 14/2, 14/3 dhe 69/4 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Mbledhja e anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit miraton këtë rregullore për procedurat që ndiqen për hedhjen e shortit gjatë veprimtarisë së këtij institucioni.

Lexo

Vendimi Nr. 2, datë 22.1.2018 “Për miratimin e Rregullores për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017, përmes votimit, në mbledhjen e datës 22.01.2018, vendosi…

Lexo

Vendim Nr. 12, datë 4.11.2017 “Për miratimin e regjistrave në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017, pasi shqyrtoi propozimin e komisionerëve për listën e regjistrave që nevojiten për pasqyrimin e punës së veprimtarisë së Komisionit, vendosi…

Lexo

Vendim Nr. 11 datë 4.11.2017 “Për miratimin e Modelit të Denoncimit për publikun”.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017, pasi shqyrtoi cështjen e krijimit të modelit të denoncimit për pjesmarrjen e publikut për denoncimin e fakteve, vendosi…

Lexo

Vendim Nr.10, datë 4.11.2017 “Për miratimin e Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të dispozitave ligjore kushtetuese, neni 179/b si dhe neneve 13/d, 14/1, 14/2 dhe 69/4 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, vendimit nr.2, datë 19.07.2017 “Rregullorja e Veprimtarisë së Komisionit”, në mbledhjen e  datës 04.11.2017, pasi shqyrtoi nenin për projektrregulloren “Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionit e Pavarur të Kualifimit”

Lexo

Vendim Nr.2, datë 19.7.2017 “Për miratimin e Rregullores së Veprimtarisë së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të ligjit nr.76/2016 “Për disa shtresa dhe ndryshime në ligjin nr.8417”, datë 21.01.1998 “Kushtetuta e Shqipërisë”, neni 179/b, ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 68, pika 3, në mbledhjen e  datës 19.07.2017, pasi shqyrtoi “projekt-rregulloren” për veprimtarinë e Komisionit  nen për nen, në reflektimin dhe të rekomandimeve të ONM-së.

Lexo

Vendim Nr.11, datë 19.2.2018 “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe funksionimin e administratës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017, përmes votimit, në mbledhjen e datës 19.02.2018, vendosi…

Lexo

Vendim Nr.7, datë 12.02.2.2018 “Për miratimin e dokumentit për unifikimin e hapave procedurale për rivlerësimin e subjekteve nga trupa gjykuese”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017, pas diskutimeve, në mbledhjen e datës 12.02.2018, vendosi…

Lexo

Vendim Nr. 6, datë 25.1.2018 “Për miratimin e Programit të Transparencës të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 7 ligjit nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”,dhe vendimit nr.2, datë 19.07.2017, pas diskutimeve, në mbledhjen e datës 19.07.2017, “Rregullorja e veprimtarisë së komisionit”, përmes votimit, në mbledhjen e datës 25.01.2018, vendosi…

Lexo

Vendimi Nr. 1, datë 17.7.2017 “Për miratimin në parim të Rregullores së Veprimtarisë së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës të ligjit nr.76/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8417, datë 21.01.1998 “Kushtetuta e Shqipërisë, neni 179/b ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 69, pika 3, në mbledhjen e tij të datës 17.07.2017, mbasi shqyrtoi “Projekt-Rregulloren” për veprimtarinë e Komisionit të përgatitur nga anëtarët e tij, vendosi…

Lexo