Aneksi kushtetues
Rivleresimi kalimtar i gjyqtareve

1. Me qëllim kryerjen e procesit të rivlerësimit, zbatimi i disa neneve të kësaj Kushtetute,veçanërisht i neneve që lidhen më të drejtën për respektimin e jetës private, si dhe nenet 36 dhe 37,dispozitat që lidhen me barrën e provës, nenet 128, 131, nënparagrafi “f”, 135, 138, 140, 145,paragrafi 1, 147/a, paragrafi 1, nënparagrafi “b”, 149/a, paragrafi 1, nënparagrafi “b”, kufizohen pjesërisht, sipas nenit 17 të Kushtetutës.

Lexo

Ligji Nr.84/2016
Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës,pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi, sipas parashikimeve të nenit 179/b të Kushtetutës.
Lexo

Ligji Nr.96/2016
Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi
deputetësh, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, vendosi…

Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.82/2017 “Për emërimin e KPK-së”

Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.93/2017 “Për miratimin e strukturës së KPK-së”

Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimt

Lexo

Vendimi Nr.29, datë 07.05.2019

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të nenit ...
Lexo

Vendimi Nr.27, datë 03.05.2019, Për “Ngritjen e komitetit ad-hoc për përzgjedhjen e një këshilltari ekonomik në KPK”

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 22 të ligjit nr.84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e ...
Lexo

Vendimi Nr. 18, datë 08.03.2019 Për “Miratimin e listës së subjekteve të rivlerësimit që do të shortohen më datë 15 Mars 2019”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në ...
Lexo

Vendim Nr.13, datë 19.02.2019 “Për ngritjen e komitetit ad hoc për përzgjedhjen e një redaktori për zbardhjen dhe korrektimin e vendimeve”

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e ...
Lexo

Vendim Nr. 16, datë 26.2.2019 “Për nritjen e trupit gjzkues që do të vendosë për dorëheqjet e subjekteve të rivlerësimit “

Në mbështetje të nenit "G" të Aneksit të Kushtetutës të nenit 56 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve ...
Lexo

Vendimi Nr.11, datë 6.02.2019 për ngritjen e komitetit ad hoc për përzgjedhjen e një këshilltari ligjor në KPK

Vendimi Nr .11 p;r ngritjen e komitetit ad hoc për përzgjedhjen e një këshilltari ligjor në Komisionin e Pavarur të ...
Lexo

Vendim Nr.2, datë 08.01.2019 për miratimin e listës së subjekteve të rivlerësimit që do të shortohen më datë 15 Janar 2019

Komisioni i Pavarur ir Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në ...
Lexo

Vendim nr.64, datë 11.12.2018 për ngritjen e komitetit Ad-Hoc për përzgjedhjen e një këshilltari ligjor në KPK

Në mbështetje të Kushtetutës , të nenit 22 të ligjit nr.84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjzqtarëve dhe prokurorëve në Republikën ...
Lexo
Loading...