Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2, datë 19.07.2017,Komisioni Vëren..

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 11.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Arjan Balliu, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 18.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Arjan Balliu, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Durrës. Vendimi i arsyetuar me shkrim…

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z. ARBEN DOLLAPAJ Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 12.11.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Isuf Shehu, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 14.11.2019, vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Isuf Shehu, gjyqtar/kryetar i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës. Vendimi i arsyetuar me…