Subjekti rivlerësimit, Znj. Ornela Naqellari

Subjekti rivlerësimit, Z. Pashk Gjaci

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Znj. ROVENA GASHI   Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Njoftim për riçeljen e hetimit për subjektin e rivlerësimit Ornela Naqellari