Subjekti rivlerësimit, Z. Alfred Gjoni

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Alma Muça

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË DHOMË KËSHILLIMI PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT Z.ARTAN ZENELI Për t’u njohur me këtë njotim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë: Lexo/Shkarko  

Subjekti rivlerësimit, Z. Adrian Shega