Vendimi Nr: 212
Data e vendimit: 22.11.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Kleanth Zeka, prokuror në Prokurorinë e Apelit Vlorë.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 11.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Mariana Velçani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 12.12.2019, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Mariana Velçani, kryetare/gjyqtare pranë Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë Durrës.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Firdes Shuli, znj. Brunilda Bekteshi relatore, z. Roland Ilia anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ndaj këtij vendimi mund të ushtrohet  ankim  në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjekti: Znj. Mariana Velçani, kryetare/gjyqtare pranë Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë Durrës

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Roland Ilia, Brunilda Bekteshi

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca e shpalljes së vendimit për subjektin e rivlerësimit, z. Anton Martini, me detyrë, prokuror pranë Prokurorisë për Krime të Rënda përcaktuar në datë 12.12.2019, ora 10:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet.

Data tjetër për seancën e shpalljes së vendimit do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

Subjekti: Znj. Mariana Velçani, kryetare/gjyqtare pranë Gjykatës Administrative së Shkallës së Parë Durrës

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Roland Ilia, Brunilda Bekteshi

Vendimi Nr: 208
Data e vendimit: 08.11.2019
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Daniela Shirka, gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.
Vendimi Nr: 203
Data e vendimit: 06.11.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Sulejman Kurti, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 4.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, znj. Anita Jella, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 10.12.2019, vendosi:

  1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Anita Jella, prokurore/drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës.
  2. Transferimin e procedimin penal Nr. 405 regjistruar në datën 10.3.2014, pranë organit kompetent për inspektim dhe vlerësim.
  3. Transferimin e dy çështjeve që lidhen me ndjekjen e procedurës si drejtuese e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës pranë organit kompetent për t’u marrë parasysh për vlerësimin periodik të subjektit të rivlerësimit.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Xhensila Pine, znj. Valbona Sanxhaktari relatore, znj. Etleda Çiftja anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ndaj pikës 1 të këtij vendimi mund të ushtrohet  ankim  në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit.

Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendimi Nr: 202
Data e vendimit: 06.11.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Përparim Kulluri, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës për Krime të Rënda Tiranë

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 03.12.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Fatri Islamaj, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 10.12.2019, me shumicë votash vendosi:

Shkarkimin nga detyra  të subjektit të rivlerësimit, Fatri Islamaj, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga z. Lulzim Hamitaj, znj. Valbona Sanxhaktari relatore, znj. Pamela Qirko anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ndaj këtij vendimi, mund të ushtrohet  ankimim  pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.