Subjekti: Z. Besim Hajdarmataj, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Roland Ilia, Suela Zhegu

                               RISHPALLJE VENDI VAKANT PËR DY POZICIONE PËRKTHYES 

Në zbatim të nenit 20 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit shpall fillimin e procedurave për personat e interesuar që kërkojnë të aplikojnë për pozicionin e Përkthyesit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, kategoria e pagës: II-b

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

a.Të zotërojnë diplomë të arsimit të lartë, preferohet në gjuhë të huaja dega Anglisht ose Drejtësi

b.Të kenë minimumi 2 vjet eksperiencë në përkthim Shqip- Anglisht- Shqip.

c.Të kenë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.

d.Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare..

 

Kushte të përgjithshme:

  • Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret për tu pajisur me certifikatë sigurie sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 188 datë 4.3.2015.
  • Ndaj tyre të mos ketë nisur procedim penal, të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi ose kundravajtje penale.
  • Ndaj tyre të mos jetë marrë masë disiplinore me largim nga detyra ose ndonjë masë tjetër disiplinore, e cila është ende në fuqi sipas legjislacionit, në momentin e aplikimit.
  • Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në afate kohore të limituara.

Kandidati i interesuar duhet të dorëzojë dokumentat e mëposhtme:

  • Kërkesë me shkrim, shprehje interesi;
  • Jetëshkrim profesional, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare dhe adresën postare.
  • Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftim, librezë pune) (origjinale ose të noterizuar).
  • Dëshmi penaliteti.
  • Vlerësimin e fundit nga eprori direkt.
  • Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe ne trajnimet,kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.

Aplikimet duhet të dorëzohen brenda 10 ditëve pas publikimit të njoftimit pranë institucionit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në adresën;Rruga e Kavajës, Ish- Lidhja e shkrimtarëve, Tiranë,zyra e protokollit, nga e hëna-premte ora 8.30-17.00, ose nëpërmjet postës elektronike në adresën:info@kpk.al i cili konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Subjekti: Z. Besim Hajdarmataj, prokuror pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Roland Ilia, Suela Zhegu

Subjekti: Z. Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Roland Ilia, Alma Faskaj, Brunilda Bekteshi

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore më datë 07.10.2019 për subjektin e rivlerësimit, z. Ndini Tavani, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, më datë 11.10.2019, me shumicë votash vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, Ndini Tavani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Alma Faskaj, znj. Brunilda Bekteshi relatore, z. Roland Ilia anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ndaj këtij vendimi, mund të ushtrohet  ankimim  pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

 

 

 

 

 

Vendimi Nr: 195
Data e vendimit: 09.09.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Hysni Vata, prokuror/drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Elona Kana, me detyrë këshilltare në Gjykatën e Lartë, përcaktuar në datë 10.10.2019, ora 12:30, do të shtyhet.

Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

 

​ 

 

Vendimi Nr: 187
Data e vendimit: 24.07.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Elvin Gokaj, prokuror/drejtues në Prokurorinë e Apelit Shkodër.
Vendimi Nr: 198
Data e vendimit: 08.10.2019
Subjekti i rivlerësimit:Znj. Ema Gashi, gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.
Vendimi Nr: 176
Data e vendimit: 08.07.2019
Subjekti i rivlerësimit: Z. Zeqir Hoda, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.