Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr.27 të datës 08.05.2018 të…

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më datë 15.03.2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit…

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, më datë 15.01.2018 janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit…

Në zbatim të Ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 10 të nenit 3 dhe pikës 3 të nenit 6 të “Rregullore për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, janë shortuar dhe kanë filluar procedurat e rivlerësimit për subjektet e listës së përparësive për shkak të ligjit, si më poshtë:

1. Altina Xhoxhaj Gjykata Kushtetuese    ( Kandidat/  Këshilli i Emërimeve në Drejtësi)
2. Bashkim Dedja Gjykata Kushtetuese