Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 9, pika 2 e Rregullores së veprimtarisë së Komisionit..

Lexo