Vendimi Nr: 37
Data e vendimit: 16.07.2018

Vendimi Nr: 46
Data e vendimit: 24.07.2018

Në zbatim të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të pikës 11 të nenit 3 dhe të pikës 4 të nenit 6 të “Rregullores për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”, pas miratimit të listës me vendim nr. 45 të datës 11.09.2018…

Vendimi Nr: 40
Data e vendimit: 17.07.2018

Vendimi Nr: 48
Data e vendimit: 25.07.2018

Subjekti i rivlerësimit, Z. Bujar Hoti