Subjekti rivlerësimit, Z. Agron Vavla

Subjekti rivlerësimit, Z. Admir Belishta

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë “, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.2017, përmes procesit të përzgjedhjes me short, në mbledhjen e datës 20.12.2018, Komisioni vendosi…  

Subjekti rivlerësimit, Z. Izet Kadana

Subjekti rivlerësimit, Z. Alfred Progonati

Subjekti rivlerësimit, Z. Adnan Kosova

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Eloida Goxhi

Vendimi Nr: 78
Data e vendimit: 15.11.2018