Subjekti i rivlerësimit, Z. Fatos Qato

Subjekti i rivlerësimit, Z. Arben Kraja

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Alma Kolgjoka

Vendimi Nr: 77
Data e vendimit: 15.11.2018

Subjekti i rivlerësimit, Znj. Emona Muçi

Vendimi Nr: 69
Data e vendimit: 10.10.2018

Në mbështetje të Kushtetutës , të nenit 22 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjzqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullore së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.7.2017,përmes procesit të përzgjedhjes me short, në mbledhjen e datës 12.12.2018, Komisioni vendosi..

Vendimi Nr: 76
Data e vendimit: 12.11.2018