Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit , miratuar me vendimin nr.2 datë 19.7.2017…

Subjekti rivlerësimit, Z. Alltun Çela