Vendimi Nr: 119
Data e vendimit: 21.03.2019

Subjekti rivlerësimit, Znj. Ornela Naqellari

Subjekti rivlerësimit, Z. Pashk Gjaci