Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, pasi analizoi dokumentacionin në lidhje me dorëheqjen e subjektit, znj. Elona Kana,  nga vazhdimi i mëtejshëm i procesit akademik/praktik në Shkollën e Magjistraturës, dhe i  dha  mundësinë subjektit për t’u dëgjuar lidhur me kërkesën e dorëheqjes, si një ndër elementët e procesit të rregullt në shqyrtimin e kësaj çështjeje që sjell pasoja…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se, seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Tomor Skreli me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër,  përcaktuar në datë 03.02.2020, ora 12:00, për shkaqe të arsyeshme nuk do të zhvillohet. Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.​