Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Spartak Çoçoli, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 3.7.2020 ora 12:00, nuk u zhvillua e plotë pasi në orën 11:40, z. Spartak Çoçoli, përmes postës elektronike, ka njoftuar Komisionin se për arsye shëndetësore nuk mund të jetë i pranishëm në seancë dhe se kërkon shtyrjen e…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.7.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Shpresa Beçaj, bazuar në nenin D, DH dhe E të Aneksit të Kushtetutës si dhe në nenet 31,35, 41 dhe 58 të ligjit nr. 84/2016 sot, në datën 3.7.2020, vendosi:  Shkarkimin nga…