Vendimi Nr: 270
Data e vendimit: 03.07.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 6.8.2020, për subjektin e rivlerësimit, z. Aleks Nikolli bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 10.8.2020, me shumice votash vendosi: Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, z. Aleks Nikolli, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Shkodër….

Vendimi Nr: 265
Data e vendimit: 18.06.2020

Bazuar në nenin C, pika 3 të Aneksit të Kushtetutës, në nenin 13, gërma “c”, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në republikën e Shqipërisë”, Kodin e Punës së RSH, VKM nr. 511, datë 24.10.2002 “Për  kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar, si dhe nenin…

Vendimi Nr: 273
Data e vendimit: 10.07.2020

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 5.8.2020, për subjektin e rivlerësimit, z. Petrit Çomo bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 6.8.2020, me shumice votash vendosi: Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z. Petrit Çomo, kryetar/gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Tiranë….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore, në datën 3.8.2020, për subjektin e rivlerësimit, znj. Lindita Hoxha bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 6.8.2020, me shumice votash vendosi: Shkarkimin nga  detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Lindita Hoxha, gjyqtare në Gjykatën e  Apelit Shkodër….