Vendim Nr:399
Data e vendimit: 14.6.2021

Vendim Nr:446
Data e vendimit: 16.9.2021

Vendim Nr: 454
Data e vendimit: 28.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 23.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Diamela Goxha, bazuar në ligjin nr….

Vendim Nr: 434
Data e vendimit: 7.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Semiramis Hoxholli, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 21.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Izet Dushaj, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton personat e interesuar të aplikojnë për pozicionin e Këshilltar Ligjor