Vendim Nr: 434
Data e vendimit: 7.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 22.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Semiramis Hoxholli, bazuar në ligjin nr….