Vendimi Nr: 437
Data e vendimit: 10.9.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 6.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Irena Hoxha, bazuar në ligjin nr. 84/2016,…