Vendimi Nr: 453
Data e vendimit: 27.9.2021

Vendimi Nr: 417
Data e vendimit: 8.7.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 18.10.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Manjola Bejleri, bazuar në ligjin nr….