Vendim Nr: 479
Data e vendimit: 3.12.2021.

Vendim Nr: 494
Data e vendimit: 23.12.2021.

Vendimi Nr. 486
Data e Vendimit: 15.12.2021

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se për arsye objektive ka vendosur  të shtyjë seancën dëgjimore për subjektin e rivlerësimit znj. Fahrije Gjana (Vata). Seanca degjimore e planifikuar për t’u…