Vendim Nr: 525
Data e vendimit: 27.4..2022

Vendim Nr: 526
Data e vendimit: 28.4..2022

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 31.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Alma Bramo i bazuar në ligjin nr. 84/2016,…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën 20.4.2022 dhe në datën 27.5.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Florian Bonjaku, bazuar…