Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Ariana Gumbardhi (Caco), me detyrë gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përcaktuar për t’u…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 23.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, z. Edmond Shytko, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 26.9.2022, për subjektin e rivlerësimit, znj. Shefkie Mataj (Demiraj) bazuar në ligjin…