Vendimi Nr: 251
Data e vendimit: 09.03.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Eneida Civici, gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë.
Vendimi Nr: 241
Data e vendimit: 26.02.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Irena Gjoka, gjyqtare në  Gjykatën e Shkallës së Parë për Krime të Rënda, sot Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Vendimi Nr: 231
Data e vendimit: 29.01.2020
Subjekti i rivlerësimit: Z. Anton Martini, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Bib Ndreca, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 25.3.2020, ora 11: 00, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend.

Seanca e rradhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Nure Dreni, me detyrë gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 18.3.2020, ora 09:30, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend.  

Data tjetër e seancës për shpalljen e vendimit do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

 

Në kuadër të përshkallëzimit të masave mbrojtëse nga COVID-19, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton kufizimin e mëtejshëm të veprimtarisë institucionale dhe dërgimin e punonjësve në shtëpi deri në një njoftim të dytë zyrtar.

Duke filluar nga data 13 mars 2020, veprimtaria e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit do të vazhdojë të kryhet në ato funksione/detyra/njësi organizative që mund ta përmbushin në kushtet e banesës, nëpërmjet komunikimit elektronik dhe telefonik zyrtar.

Gjithashtu, duke filluar nga data 13 mars 2020, pezullohen afatet për të gjitha vendimet dhe seancat dëgjimore për subjektet e rivlerësimit të publikuara për tu zhvilluar, do të shtyhen deri në një njoftim të dytë zyrtar.

Faleminderit.

 

 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca për shpalljen e vendimit për subjektin e rivlerësimit, znj. Entela Shedula, me detyrë kryetare/gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 13.3.2020, ora 09:30, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend.

Data tjetër e seancës për shpalljen e vendimit do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.

 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 12.3.2020 për subjektin e rivlerësimit, Nevrie Duka (Halo), bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 12.3.2020, vendosi:

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Nevrie Duka (Halo), gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga znj. Suela Zhegu, znj. Genta Tafa Bungo relatore, z. Olsi Komici anëtar, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim, mund të ankimohet  në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

Subjekti: Znj.Nevrie Duka (Halo), gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Olsi Komici, Genta Tafa (Bungo)

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, znj. Miranda Andoni, me detyrë gjyqtare gjyqtare në Gjykatën  Apelit Gjirokastër, e cila ishte përcaktuar për t’u mbajtur në datën 13.3.2020, ora 10:00, nuk do të zhvillohet për shkak të situatës në vend.

Data tjetër për seancë dëgjimore do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit.