Subjekti: Znj. Rozeta Qirjaqi, prokurore pranë Prokurorisë së Apelit Korçë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Etleda Çiftja, Firdes Shuli, Roland Ilia

Subjekti: Znj. Alkelina Gazidedja, gjyqtare pranë Gjykatës Administrative së Apelit Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Firdes Shuli, Genta Tafa (Bungo)

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se seanca dëgjimore për subjektin e rivlerësimit, z. Spartak Çoçoli, e përcaktuar për t’u mbajtur në datë 3.7.2020 ora 12:00, nuk u zhvillua e plotë pasi në orën 11:40, z. Spartak Çoçoli, përmes postës elektronike, ka njoftuar Komisionin se për arsye shëndetësore nuk mund të jetë i pranishëm në seancë dhe se kërkon shtyrjen e saj për një datë tjetër.

Trupi gjykues pasi u njoh me këtë kërkese ka vendosur shtyrjen e kësaj seance degjimore.

Seanca dëgjimore e radhës do të njoftohet sërish në faqen zyrtare të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 1.7.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Shpresa Beçaj, bazuar në nenin D, DH dhe E të Aneksit të Kushtetutës si dhe në nenet 31,35, 41 dhe 58 të ligjit nr. 84/2016 sot, në datën 3.7.2020, vendosi: 

Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, znj. Shpresa Beçaj, gjyqtare në Gjykatën e Apelit, Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga z. Roland Ilia, z. Lulzim Hamitaj relator, z. Olsi Komici anëtar , do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Subjekti: Z. Spartak Çoçoli, prokuror pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Lulzim Hamitaj, Valbona Sanxhaktari

Subjekti: Znj. Shpresa Beçaj, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Roland Ilia, Olsi Komici, Lulzim Hamitaj

Subjekti: Z. Moisi Duda, prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Durrës

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Brunilda Bekteshi, Olsi Komici, Xhensila Pine

SHPALLJE E NJOFTIMIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES NË SEANCË  PUBLIKE PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT ZNJ. DONIKA PRELA

Për t’u njohur me këtë njoftim, ju lutemi ndiqni linkun më poshtë:

Lexo/Shkarko

 

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 29.6.2020 për subjektin e rivlerësimit, znj. Valdete Hoxha, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 1.7.2020, vendosi: 

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Valdete Hoxha, gjyqtare në Gjykatën e  Apelit, Tiranë.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga z. Lulzim Hamitaj, znj. Genta Tafa Bungo relatore, znj. Valbona Sanxhaktari anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim mund të ankimohet në Kolegjin e Posaçëm të  Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Subjekti: Znj. Valdete Hoxha, gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Valbona Sanxhaktari, Lulzim Hamitaj, Genta Tafa (Bungo)