Subjekti: Z. Bib Ndreca, gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Etleda Çiftja, Pamela Qirko

Subjekti: Z. Ardit Mustafaj, gjyqtar pranë Gjykatë së Posaçme së Shkallë së Parë Për Korrupsion dhe Krimin e Organizuar

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Firdes Shuli, Olsi Komici, Brunilda Bekteshi

Subjekti: Znj.Bernina Kondi, gjyqtare në Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Brunilda Bekteshi,Olsi Komici

Subjekti: Z. Andi Civici, gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Roland Ilia, Xhensila Pine, Valbona Sanxhaktari

Subjekti: Z. Skënder Haluci, kryetar/gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Vlorë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Olsi Komici, Valbona Sanxhaktari, Roland Ilia

Subjekti: Z. Asim Vokshi, gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Suela Zhegu, Genta Tafa (Bungo), Etleda Çiftja

Vendimi Nr: 234
Data e vendimit: 04.02.2020
Subjekti i rivlerësimit: Znj. Miliana Muça, gjyqtare në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Vendimi Nr: 229
Data e vendimit: 28.01.2020
Subjekti i rivlerësimit: Z. Dritan Banushi, gjyqtar/kryetar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën 24.2.2020 për subjektin e rivlerësimit, Irena Gjoka, bazuar në ligjin nr. 84/2016, sot, në datën 26.2.2020, vendosi:

Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Irena Gjoka, gjyqtare pranë Gjykatës së Posaçme së Shkallës Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vendimi i arsyetuar me shkrim nga trupi gjykues i kryesuar nga z. Roland Ilia, znj. Genta Tafa Bungo relatore, znj. Valbona Sanxhaktari anëtare, do t’u njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerëve publikë dhe vëzhguesve ndërkombëtarë brenda 30 ditëve.

Ky vendim, mund të ankimohet  në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit nga subjekti i rivlerësimit dhe/ose Komisioneri Publik 15 ditë nga data e njoftimit të vendimit të Komisionit. Ankimi depozitohet në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

 

 

Subjekti: Z. Bib Ndreca, gjyqtar pranë Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Vendi: Pallati i Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0.

Trupa Gjykuese: Xhensila Pine, Etleda Çiftja, Pamela Qirko