Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr.2, datë 19.07.2017, pasi shqyrtoi propozimin e komisionerëve për listën e regjistrave që nevojiten për pasqyrimin e punës së veprimtarisë së Komisionit, vendosi…

Lexo