Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të ligjit nr.76/2016 “Për disa shtresa dhe ndryshime në ligjin nr.8417”, datë 21.01.1998 “Kushtetuta e Shqipërisë”, neni 179/b, ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, neni 68, pika 3, në mbledhjen e  datës 19.07.2017, pasi shqyrtoi “projekt-rregulloren” për veprimtarinë e Komisionit  nen për nen, në reflektimin dhe të rekomandimeve të ONM-së..

Lexo