Vendim Nr: 559                                                                                                                                                                                                                        Data e vendimit: 8.9.2022
Subjekti i rivlerësimit: Z.Bujar Memia, ish-prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë.

Lexo/Shkarko Vendimin