Këshilltare Ligjore

Diplomohet në vitin 2013 me titullin “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Justiniani I. Znj. Fatbardha Aliko ka eksperienca të gjata dhe të qëndrueshme në sektorin privat. Për një periudhë 10-vjeçare ajo ka punuar pranë shoqërisë private të shërbimit 3D “ALEX 99” sh.p.k. Gjithashtu, znj. Aliko është themeluese e Fondacionit QHRPA “MELISA 2000”, ku ka mbajtur edhe detyrën e drejtores ekzekutive.

Znj. Aliko ka kryer trajnime profesionale dhe është pajisur me certifikatë nga “ISSAT” për Prokurimet Publike.

Aliko është njohëse e mirë e gjuhës angleze dhe italiane.