Regjistri i denoncimeve të paraqitura pranë

Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Ligji nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e

Shqipërisë”, në nenin 53 të tij, parashikon se: “Çdo person që vjen në dijeni të fakteve ose rrethanave që mund të përbëjnë prova në lidhje me kriteret e rivlerësimit ka të drejtë të informojë drejtpërdrejt institucionet e rivlerësimit…” dhe për këtë arsye, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit mban regjistrin e denoncimeve. Në këtë regjistër mbahen të dhëna lidhur me numrin e denoncimeve, të dhënat e denoncuesit dhe subjektin e rivlerësimit për të cilin bëhet denoncimi.

Për efekt transparence, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit bën publik dhe përditëson periodikisht online regjistrin e denoncimeve me qëllim njoftimin e publikut lidhur me numrin e denoncimeve të paraqitura. Regjistri i publikuar në faqen zyrtare të institucionit mban vetëm të dhëna numerike, duke qenë se të drejtat dhe interesat e denoncuesit mbrohen sipas parashikimeve të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në

Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, për efekt të sigurisë së tyre.


 VITI 2017


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Tetor 2 (dy)
2 Nëntor 112 (njëqindedymbëdhjetë)
3 Dhjetor 321 (treqindenjëzetëenjë)

 VITI 2018


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë)
2 Shkurt 134 (njëqind e tridhjetë e katër)
3 Mars 115 (njëqind e pesëmbëdhjetë)
4 Prill 146 (njëqind e dyzet e gjashtë)
5 Maj 171 (njëqind e shtatëdhjetë e një)
6 Qershor 170 (njëqind e shtatëdhjetë)
7 Korrik 224 (dyqind e njëzet e katër)
8 Gusht 106 (njëqind e gjashtë)
9 Shtator 189 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë)
10 Tetor 157 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë)
11 Nëntor 106 (njëqind e shtatë)
12 Dhjetor 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre)

VITI 2019


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre )
2 Shkurt 184 (njëqind e tetëdhjetë e katër)
3 Mars 142 (njëqind e dyzet e dy)
4 Prill 227 (dydind e njëzet e shtatë)
5 Maj 218 (dyqind e tetëmbëdhjetë)
6 Qershor 173 (njëqind e shtatëdhjetë e tre)
7 Korrik 176 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë)
8 Gusht   74 (shtatëdhjetë e katër)
9 Shtator 124 (njëqind e njëzet e katër)
10 Tetor 135 (njëqind e tridhjetë e pesë)
11 Nëntor 135 (njëqind e tridhjetë e pesë)
12 Dhjetor 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë)

VITI 2020


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar 112 (njëqind e dymbëdhjetë)
2 Shkurt 134 (njëqind e tridhjetë e katër)
3 Mars   58 (pesëdhjetë e tetë)
4 Prill   14 (katërmbëdhjetë)
5 Maj   36 (tridhjetë e gjashtë)
6 Qershor   82 (tetëdhjetë e dy)
7 Korrik   86 (tetëdhjetë e gjashtë)
8 Gusht   44 (dyzet e katër)
9 Shtator   62(gjashtëdhjetë e dy)
10 Tetor   56(pesëdhjetë e gjashtë)
11 Nëntor   57(pesëdhjetë e shtatë)
12 Dhjetor   57(pesëdhjetë e shtatë)

VITI 2021


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar         67 (gjashtëdhjetë e shtatë)
2 Shkurt         56 (pesëdhjetë e gjashtë)
3 Mars         77 (shtatëdhjetë e shtatë)
4 Prill         104 (njëqind e katër)
5 Maj         104 (njëqind e katër)
6 Qershor         75 (shtatëdhjetë e pesë)
7 Korrik         89 (tetëdhjetë e nëntë)
8 Gusht         74 (shtatëdhjetë e katër)
9 Shtator         58 (pesëdhjetë e tetë)
10 Tetor         48 (dyzet e tetë)
11 Nëntor         70 (shtatëdhjetë)
12 Dhjetor         42 (dyzet e dy)

 VITI 2022


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar  47 (dyzet e shtatë)
2 Shkurt  42 (dyzet e dy)
3 Mars  49 (dyzet e nentë)
4 Prill  35 (tridhjetë e pesë)
5 Maj  83 (tetëdhjetë e tre)
6 Qershor  38 (tridhjetë e tetë)
7 Korrik  32 (tridhjetë e dy)
8 Gusht  9 (nëntë)
9 Shtator  27 (njëzet e shtatë)
10 Tetor  17 (shtatëmbëdhjetë)
11 Nëntor 20 (njëzet)
12 Dhjetor 57 (pesëdhjetë e shtatë)

VITI 2023


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar  13 (trembëdhjetë)
2 Shkurt  10 (dhjetë)
3 Mars  20 (njëzet)
4 Prill  104 (njëqind e katër)
5 Maj  39 (tridhjetë e nëntë )
6 Qershor  23 (njëzet e tre)
7 Korrik  43 (dyzet e tre)
8 Gusht  15 (pesëmbëdhjetë)
9 Shtator  27 (njëzet e shtatë)
10 Tetor  29 (njëzet e nëntë)
11 Nëntor 18 (tetëmbëdhjetë)
12 Dhjetor 19 (nëntëmbëdhjetë)

VITI 2024


Nr. Muaji Numri i denoncimeve
1 Janar   24 (njëzetë e katër)
2 Shkurt  14 (katërmbëdhjetë)
3 Mars  28 (njëzetë e tetë)
4 Prill 19 (nëntëmbëdhjetë)
5 Maj 17 (shtatëmbëdhjetë)
6 Qershor 14 (katërmbëdhjetë)
7 Korrik
8 Gusht
9 Shtator
10 Tetor
11 Nëntor
12 Dhjetor