Vendimi i Kuvendit Nr.83/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit Nr.93/2017”

Për miratimin e strukturës organizative , organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të pavarur të Kualifikimit, i ndryshuar.

Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.82/2017 “Për emërimin e KPK-së”

Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”
Lexo

Vendimi i Kuvendit Nr.93/2017 “Për miratimin e strukturës së KPK-së”

Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimt

Lexo