FORMULAR I DENONCIMIT NGA PUBLIKU

  (Bazuar në nenin 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë)

  TË DHËNAT E DENONCUESIT

  Telefon/Celular

  TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI

  A KENI BËRË ANKESË MË PARË PËR KËTË SUBJEKT?
  PoJo

  PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË RIVLERËSIMIT

  1. VLERËSIMI I PASURISË
  Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera

  Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

  Bashkengjisni Dokumenta (pdf|docx|jpg|jpeg)

  2. KONTROLLI I FIGURES
  Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera

  Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

  Bashkengjisni Dokumenta (pdf|docx|jpg|jpeg)

  3. AFTËSITË PROFESIONALE
  Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera

  Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

  Bashkengjisni Dokumenta (pdf|docx|jpg|jpeg)

  Kjo bëhet për të parandaluar ndërhyrje të padësëruara.