FORMULAR I DENONCIMIT NGA PUBLIKU

(Bazuar në nenin 53 të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë)

TË DHËNAT E DENONCUESIT

Telefon/Celular

TË DHËNAT PËR SUBJEKTIN E RIVLERËSIMIT PËR TË CILIN BËHET DENONCIMI

A KENI BËRË ANKESË MË PARË PËR KËTË SUBJEKT?
PoJo

PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE SIPAS KRITEREVE TË RIVLERËSIMIT

1. VLERËSIMI I PASURISË
Fshehje e pasurisë (pasuri e padeklaruar/e pa justifikuar)KorrupsionTë dhëna të tjera

Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

Bashkengjisni Dokumenta (pdf|docx|jpg|jpeg)

2. KONTROLLI I FIGURES
Kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuarPranim/shkëmbim dhuratash, favoresh apo parash nga persona të përfshirë në krimin e organizuarTë dhëna të tjera

Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

Bashkengjisni Dokumenta (pdf|docx|jpg|jpeg)

3. AFTËSITË PROFESIONALE
Shkelje e etikës profesionaleZvarritje në procesTë dhëna të tjera

Ju lutem detajoni të dhënat rreth shkeljes ligjore, veprimin apo praktikën e dyshuar, pasojat ligjore dhe rrethanat e faktit

Bashkengjisni Dokumenta (pdf|docx|jpg|jpeg)

Kjo bëhet për të parandaluar ndërhyrje të padësëruara.