Programi i Transparencës


Programi i Transparencës
Hyrje
Rreth autoritetit Kuadri ligjor rregullator
Tekstet e plota
E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi KPK Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të KPK Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga KPK Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të KPK Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga KPK Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga KPK

 • Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)
 • Planet strategjike të punës
 • Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)
 • Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së KPK
  Lista e Shërbimeve* që ofron KPK, përfshirë
  • tarifat përkatëse
  • formular aplikimi - modeli standard i kërkesës për informacion sipas modelit të aprovuar nga KDI (formulari i kërkesës bazuar në nenin 11 të ligjit nr. Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit"
  • afati kohor - sipas nenit 15 të ligjit nr. 119/2014 "për të drejtën e informacionit"
  • procedurë ankimimi-sipas nenit 24 te ligjit nr 119/2014 “per te drejten e informimit” prane komisionerit per te drejten e informimit.
  • standardet për cilësinë e shërbimit N/A
 • Njoftimi dhe konsultimi publik N/A
 • Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesiN/A
 • Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeveN/A
 • Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjesN/A
 • Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të KPKN/A
 • >Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike N/A
 • Lista e dokumenteve që administrohen nga KPK me afatet e ruajtjes
 • Forma e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
 • Formatet e dokumentacionit që prodhon KPK janë të aksesueshme dhe të disponueshme nëpërmjet faqes zyrtare të internetit pa bërë kërkesë me shkrim.
 • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga KPKN/A
 • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneveN/A
 • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikimN/A
 • Procedura e ankimimitN/A>
 • Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për KPK që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjetN/A

I.HYRJE

Në përputhje me ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nenit 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (LDI) dhe “Programit model të Transparencës” miratuar me urdhrin nr. 187, datë 18.12.2020 të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, është përgatitur Programi i Transparencës për Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Nëpërmjet këtij programi synohet që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit të ndërtojë dhe rrisë transparencën gjatë procesit për rivlerësimin kalimtar të subjekteve të rivlerësimit.

Programi i Transparencës do të përditësohet periodikisht, në përputhje me nenin 5 të LDI-së. Informacioni i publikuar në këtë program synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së këtij institucioni nëpërmjet pasqyrimit të detajuar në faqen zyrtare kpk.al. Programi i Transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike, si dhe strukturën, e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të tij evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi i Transparencës së KPK-së janë:
 1. 1."E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2. 2.Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: KPK-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. 3.Zbatimi korrekt i Kushtetutës, ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e KPK-së (ligji nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”).
 4. 4.Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 5. 5.Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
 6. 6.Rishikimi i Programit të Transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 7. 7.Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:
 • i plotë;
 • i saktë;
 • i përditësuar;
 • i thjeshtë në konsultim;
 • i kuptueshëm;
 • lehtësisht i aksesueshëm;
 • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014. Në përputhje me këtë Program Transparence të miratuar, institucioni vendos në dispozicion të publikut, në faqen e tij të internetit kpk.al, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
 1. • Strukturën organizative të autoritetit publik.
 2. • Tekstet e plota të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë.
 3. • Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.
 4. • Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të institucionit, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.
 5. • Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit; strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime.
 6. • Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit.
 7. • Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.
 8. • Informacion për procedurat e prokurimit, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave.
 9. • Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.
 10. • Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik; procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë.
 11. • KPK-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në Programin e miratuar të Transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë.
 12. • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të postimit në faqen zyrtare të internetit brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP-ja. Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme përditësohet sa herë ai ndryshon.

V. PUBLIKIMI


Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, KPK-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit ëëë.idp.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. MONITORIMI


Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.