Në mbështetje të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve
në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të
interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9131, datë
8.9.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”, aktet nënligjore që rregullojnë
çështjet të etikës, si dhe bazuar në standardet më të larta të etikës dhe integritetit të punonjësve,
hartohet ky Kod mbi etikën dhe sjelljen profesionale të personelit administrativ dhe të
këshilltarëve të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Lexo