1. Vlerësimi i punës së këshilltarit të Njësisë së Shërbimit Ligjor (më tej “NJSHL”) sipas
kësaj rregulloreje fillon nga data 1 janar 2020 dhe bëhet në mënyrë periodike 1-vjeçare,
sipas formularit standard të lidhjes nr. 1, bashkëngjitur dhe pjesë integrale e kësaj
rregulloreje……

Lexo