Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendimin nr. 2, datë 19.07.2017, si dhe të pikës 8 dhe 9 të nenit 3 të rregullores ” Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Pavarur të Kualifkimit”…..

Lexo