Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 15.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Bujar Musta, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit pasi zhvilloi seancën e datës 22.7.2020, në përputhje me pikën 6 të nenit 55 të ligjit 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në…

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancës dëgjimore në datën, 13.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, z. Arben Nika, bazuar në ligjin nr….

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njofton se pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe zhvillimit të seancave dëgjimore në datën, 7.9.2021 dhe në datë 14.9.2021 për subjektin e rivlerësimit, znj. Adelina Zarka, bazuar në ligjin nr….