Vendimet e Komisionit

Vendim Nr.97, datë 6.12.2019, “Për zhvillimin e procedurave të shortit të datës 16 Dhjetor 2019”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve ...
Read More

Vendimi Nr.66, datë 18.11.2019 për miratimin e rregullores “Për procedurat disiplinore të këshilltarëve të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të Rregullores ...
Read More

Vendimi Nr.29, datë 07.05.2019, “Për pezullimin e zhvillimit të shortit të muajit maj, korrik dhe shtator 2019”

Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëvr dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", të ...
Read More

Vendimi Nr.27, datë 03.05.2019, “Për ngritjen e komitetit ad-hoc për përzgjedhjen e këshilltarit ekonomik në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 22 të ligjit nr.84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e ...
Read More

Vendimi Nr. 18, datë 08.03.2019, “Për Miratimin e listës së subjekteve të rivlerësimit që do të shortohen më datë 15 Mars 2019”

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në ...
Read More

Vendim Nr.13, datë 19.02.2019, “Për ngritjen e komitetit ad hoc për përzgjedhjen e një redaktori për zbardhjen dhe korrektimin e vendimeve”

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 18 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e ...
Read More

Vendim Nr. 16, datë 26.2.2019, “Për ngritjen e trupit gjykues që do të vendosë për dorëheqjet e subjekteve të rivlerësimit “

Në mbështetje të nenit "G" të Aneksit të Kushtetutës të nenit 56 të ligjit nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve ...
Read More

Vendim Nr. 11, datë 06.02.2019, “Për ngritjen e komitetit ad-hoc për përzgjedhjen e këshilltarit ligjor në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit”

Në mbështetje të Kushtetutës, të nenit 22 të ligjit.nr.84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", ...
Read More

Rregulloret e Komisionit

RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË KOMISIONIN E PAVARUR TË KUALIFIKIMIT

Rregullorja “Për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin e ...
Lexo më tepër

HAPAT PROCEDURALË TË UNIFIKUAR “Për rivlerësimin e subjekteve nga trupat gjykuese të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Mbështetur në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”; Me qëllim unifikimin e ...
Lexo më tepër

Rregullore “për procedurat e vlerësimit periodik të punës për këshilltarin ligjor dhe ekonomik të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur Të Kualifikimit”

1. Vlerësimi i punës së këshilltarit të Njësisë së Shërbimit Ligjor (më tej “NJSHL”) sipas kësaj rregulloreje fillon nga data ...
Lexo më tepër

Kodi etik i sjelljes për stafin e administratës dhe të njësisë së shërbimit ligjor, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Në mbështetje të ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ligjit nr ...
Lexo më tepër

Rregullore “Për procedurat disiplinore të këshilltarëve të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”

Në bazë të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit ...
Lexo më tepër

Rregullore për median

Shërbimi ndaj mediave 1.1 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) do t’u mundësojë dhe do të ndihmojë gazetarët të kryejnë ...
Lexo më tepër

Rregullore “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK)”

Qëllimi i kësaj rregulloreje është garantimi i sigurisë dhe shëndetit të punëmarrësve dhe të personave të tjerë nga pasojat e ...
Lexo më tepër

Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit (KPK)”

Objekti i Rregullores është përcaktimi i procedurave dhe masave për mbrojtjen, ruajtjen, përpunimin dhe administrimin e të dhënave personale në ...
Lexo më tepër
Loading...