Në bazë të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe të nenit 9 dhe nenit 22, pika 5, e rregullores “Për veprimtarinë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”, të nenit 37 të Kodit të Punës dhe të Kodit të Procedurave Administrative, mbledhja e Komisionit, miraton rregullat procedurale e materiale të procesit disiplinor që ndiqet ndaj këshilltarëve të njësisë së shërbimit ligjor të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Lexo