Në mbështetje të Kushtetutës, të ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të Rregullores së veprimtarisë së Komisionit, miratuar me vendim nr. 2, datë 19.07.2017, në mbledhjen e datës 18.11.2019, Komisioni i Pavarur i Kualifimit , vendosi…
Lexo